JAVNA USTANOVA APOTEKA “ZDRAVLJE” ZENICA

Sarajevska 35

72 000 Zenica

Na osnovu člana 20.a Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 26/16, 89/18 i 44/22), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (“Službene novine ZDK”, broj: 9/23 i 14/23) i Prethodne saglanosti Gradonačelnika Grada Zenica za raspisivanje Javnog oglasa za popunu radnih mjesta, broj: 02-45-22014/23 od dana 19/10/2023. godine, a u skladu sa Pravilnikom o radu Javne ustanove Apoteka “Zdravlje” Zenica, broj:22-20/2-2460 od 01.04.2021. godine, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, broj:22-20/2-2822a od 28.03.2022. godine i Pravilnikom o postupku prijema u radni odnos u Javnoj ustanovi Apoteka “Zdravlje” Zenica, direktor Javne ustanove Apoteka “Zdravlje” Zenica raspisuje

J A V N I  O G L A S

za prijem radnika u radni odnos

I Radna mjesta za koja se raspisuje javni oglas:

Rukovodilac odjeljenja ekonomsko-finansijskih poslova” –  1 (jedan)  izvršioc

 – Vrsta radnog odnosa: radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca

– Služba u kojoj se vrši prijem radnika: Odjeljenje ekonomsko-finansijskih poslova

– Osnovna neto plaća: utvrđena internim aktom poslodavca

– Mjesto rada: Zenica, a po potrebi poslodavca radnik može biti raspoređen na radno mjesto i van grada Zenica

– Kratki opis poslova: rukovodi, organizuje i koordinira rad unutar Odjeljenja, kao i između Odjeljenja i ostalih organizacionih dijelova Ustanove; prati propise o materijlano-finansijskom poslovanju i stručne literature, kao i propisa iz oblasti zdravstvenog osiguranja vezanih za poslovanje Ustanove; informiše direktora, druge nadležne organe o materijalno-finansijskoj situaciji, te daje prijedloge u vezi materijalno-finansijskog poslovanja; prati i nadzire izvršenje društvenih obaveza, kao i obaveza prema drugim pravnim subjektima; potpisuje materijalno-finansijsku dokumentaciju u skladu sa ovlaštenjima, nadzire blagovremeno fakturisanje usluga, izvršenja finansijskih obaveza, naplatu potraživanja, te ažurno knjiženje nastalih promjena; nadzire blagajničko poslovanje, kontroliše obračun ličnih primanja i evidenciju o radu zaposlenika; vrši nadzor nad izradom periodičnih obračuna i završnog računa i obezbjeđivanje uslova za njihovu blagovremenu izradu i podnošenje nadležnim organima; sudjeluje u izradi informacija iz domena materijalno-finansijskog poslovanja Ustanove; obavlja i druge poslove po nalogu direktora i pomoćnika direktora.

Radnik na održavanju čistoće – 1 (jedan) izvršilac

– Vrsta radnog odnosa: radni odnos na određeno vrijeme na period od jednu godinu dana, uz probni rad u trajanju od 30 dana

– Služba u kojoj se vrši prijem radnika: Ogranak ili Depo ili Galenski laboratorij, kao organizacioni dijelovi J.U. Apoteka “Zdravlje” Zenica.

– Osnovna neto plaća: Utvrđena internim aktom poslodavca

– Mjesto rada: Zenica, a po potrebi poslodavca radnik može biti raspoređen na radno mjesto i van grada Zenica

– Kratki opis poslova: održavanje čistoće kancelarija i poslovnih prostora, radnih mantila, iznošenje otpadaka, čišćenje prostora ispred i iza poslovnih prostorija, rezanje papira, zalijevanje cvijeća i kurirski poslovi po potrebi,

– obavlja i druge poslove po naređenju rukovodioca.

II Opći uslovi za zasnivanje radnog odnosa

– da ima navršenih 18 godina života;

– da je državljanin Bosne i Hercegovine;

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

– da ima sanitarnu sposobnost – za radno mjesto “radnik na održavanju čistoće”

III Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa

Za mjesto rukovodilac ekonomsko-finansijskog odjeljenja: Završen ekonomski fakultet – diplomirani ekonomist, 240 ECTS ili više bodova, posjedovanje 3 godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru i posjedovanje certifikata za samostalnog računovođu.

Za mjesto radnika na održavanju čistoće: završena osnovna škola.

IV Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uslova u javnom oglasu

Uz prijavu na Javni oglas koja mora biti potpisana od strane kandidata i koja obavezno sadrži ime i prezime kandidata, kontakt telefon, e-mail kontakt i adresu prebivališta, sa naznakom za koje se radno mjesto prijavljuju i uz kraću biografiju (CV) kandidati dostavlju sljedeće dokaze o ispunjavanju općih uslova Javnog oglasa:

–  uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci – original ili ovjerena kopija,

–  izvod iz matične knjige rođenih – original ili ovjerena kopija,

– dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i sanitarnoj sposobnosti za obavljanje radnog mjesta dostavit će naknadno onaj kandidat koji bude izabran kao najuspješniji kandidat, u roku od 15 dana od dana primanja obavijesti o izboru,

– pripadnost borcima i članovima njihovih porodica dokazuje se dostavljanjem relevantnog rješenja o priznatom pravu izdatog od nadležnog organa, u skladu sa rješenjima iz Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Zeničko-Dobojskog kantona”, broj 1/14)

Dokazi kojim se dokazuje ispunjenost posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa:

Za rukovodioca odjeljenja ekonomsko-finansijskih poslova:

– diploma o završenom ekonomskom fakultetu, 240 ECTS ili više bodova ili VII stepen stručne spreme (original ili ovjerena kopija), dokaz o poznavanju rada na računaru (original ili ovjerena kopija), certifikat za samostalnog računovođu (original ili ovjerena kopija), dokaz o posjedovanju radnog iskustva – potvrda od prethodnih poslodavaca u kojoj se navodi tačan naziv radnog mjesta, opis poslova i vremenski period trajanja ugovora o radu (original ili ovjerena kopija)

Za radnika na održavanju čistoće:

– diploma o završenoj osnovnoj školi (original ili ovjerena kopija)

V Način odabira kandidata

Izbor kandidata za radno mjesto rukovodilac odjeljenja ekonomsko-finansijskih poslova obavit će se na osnovu razmotrene dostavljene dokumentacije, održanom pismnom i usmenom stručnom ispitu i usmenim intervjuom.

Literatura za stručni ispit: literatura korištena tokom studiranja.

Izbor kandidata za radno mjesto radnik na održavanju čistoće obavit će se na osnovu razmotrene dostavljene dokumentacije i intervjuu sa kandidatima.

Kandidati će biti pismenim putem obaviješteni o mjestu i vremenu održavanja provjere pismenog ispita, odnosno intervjua.

VI Podnošenje prijava

Javni oglas objavit će se u dnevnim novinama “Avaz”, na web stranici J.U. Apoteka “Zdravlje” Zenica, kao i web stranici Grada Zenica. Javni oglas bit će proslijeđen i Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.

Kontakt telefon osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja je 032/248-879.

Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti na protokol J.U. Apoteka “Zdravlje” Zenica (u prostorijama Direkcije Ustanove na adresi Sarajevska 35) ili putem pošte. Na koverti mora biti naznačeno:

JAVNA USTANOVA APOTEKA “ZDRAVLJE” ZENICA

“Prijava na javni oglas za radno mjesto  (naznačiti naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava) sa naznakom – ( NE OTVARATI)!”

Sarajevska 35, Zenica

VII Rok za predaju prijava

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednje objave.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Nakon provedenog postupka, kandidati će pismenim putem biti obaviješteni o rezultatima Javnog oglasa.

Broj: 22-20/2-7898

Datum: 23/10/2023. godine

                                                                                                                                              DIREKTOR

mr.ph. Mirsada Strika

Komentariši

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment