Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“ br. 26/16. i 89/18.) i odredba Pravila koja se primjenjuje prilikom zapošljavanja radnika u JU Apoteka „Zdravlje“ Zenica, raspisuje se:

 

J A V N I  O G L A S

za zapošljavanje radnika na neodređeno vrijeme sa probnim radom u JU Apoteka „ Zdravlje“ Zenica

 

I  U JU Apoteka „Zdravlje“ Zenica raspisuje se javni oglas radi zapošljavanja 6 radnika na neodređeno vrijeme i to:

 

NAZIV RADNOG MJESTA:   Magistar farmacije/ 300 ECTS ili više bodova/ VII stepen stručne spreme

BROJ IZVRŠILACA                   3

VRSTA RADNOG ODNOSA    Radni odnos na neodređeno vrijeme  sa  probnim  radom od 3 mjeseca

SLUŽBA U KOJOJ SE VRŠI PRIJEM RADNIKA   Apoteka, ogranak, depo ili Galenski laboratorij

KRATAK OPIS RADNOG MJESTA  

-izdaje lijekove na recept i daje uputu za njihovu primjenu,

-radi na zdravstvenom prosvjećivanju pacijenata,

-vrši obradu e-recepata za izdate lijekove,

-vodi knjigu otrova i narkotika,

-vrši stručno obučavanje pripravnika zdravstvene struke i unapređuje stručni rad farmaceutskog tehničara,

-izrađuje magistralne pripravke od suspstanci jakog djelovanja,

-informatički obrađuje izdata trebovanja lijekova i ostalog sanitetskog materijala,

-zamjenjuje rukovodioca apoteke u njegovoj odsutnosti po odluci rukovodioca ili direktora,

-vrši ostale poslove koje mu naloži rukovodilac apoteke ili depoa u okviru struke.

Za svoj rad odgovara rukovodiocu apoteke ili depoa.

 

NAZIV RADNOG MJESTA : Farmaceutski tehničar

BROJ IZVRŠILACA                  3

VRSTA RADNOG ODNOSA   Radni odnos da neodređeno vrijeme na  sa probnim radom od 30 dana

SLUŽBA U KOJOJ SE VRŠI PRIJEM RADNIKA  Apoteka, ogranak, depo ili Galenski laboratorij

KRATAK OPIS RADNOG MJESTA

izdaje lijekove i sanitetski materijal u ručnoj prodaji,

-učestvuje u taksiranju rcepata,

-priprema trebovanje lijekova, sanitetskog materijala i medicinske robe i izdaje ih,

-vrši prijem lijekova i drugih roba, kontroliše kvalitet, količinu i rokove, ispisuje cijene i brine o njihovom skladištenju,

-vrši defektiranje lijekova u apoteci uz praćenje rokova,

-izrađuje magistalne pripravke za spoljnu upotrebu,

-vrši eksport podataka o izdatim lijekovima na recept u skladu sa Ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja,

-obavlja druge poslove po naređenju rukovodioca apoteke, ogranka ili depoa.

Za svoj rad odgovara rukovodiocu apoteke, ogranka ili depoa.

 

II  Opći uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

-da je državljanin Bosne i Hercegovine

-da je stariji od 18 godina

-da ima zdravstvenu i sanitarnu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

III Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

Za mjesto Magistra farmacije / 300 ECTS ili više / VII stepen stručne spreme:Završen farmaceutski fakultet, 300 ECTS ili više bodova, položen stručni ispit pred nadležnim Ministarstvom i posjedovanje lincence za samostalan rad izdat od nadležne Farmaceutske komore.

Za mjesto farmaceutskog tehničara:Završena medicinska škola SSS, smijer farmaceutski tehničar, položen stručni ispit pred nadležnim Ministarstvom i posjedovanje licence izdate od nadležne Komore da ima pravo na samostalan rad.

IV Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uslova u javnom oglasu:

Uz prijavu na Javni oglas sa kraćom biografijom, sa naznakom za koje se radno mjesto prijavljuju, kandidati dostavljaju sljedeće opće dokaze:

-CIPS-ova potvrda o prebivalištu i ovjerenu kopiju o državljanstvu Bosne i Hercegovine;

-dokaz o zdravtsvenoj i sanitarnoj sposobnosti izdat od nadležne zdravstvene službe će naknadno onaj kandidat koji bude primljen u radni odnos;

-pripadnost borcima i članovima njihovih porodica dokazuje se dostavljanjem relevantnog rješenja o priznatom pravu izdatog od nadležnog organa, u skladu sa rješenjima iz Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ br.1/14.);

Za radno mjesto Magistra farmacije/ 300 ECTS ili više / VII stepen stručne spreme kao posebni uslovi dostavljaju se :Diploma o završenom farmaceutskom fakultetu, 300 ECTS bodova ili više, ili VII stepen stručne spreme; Važeća licenca nadležne farmaceutske komore; Uvjerenje o položenom stručnom ispistu izdatom od nadležnog ministarstva.

Za mjesto Farmaceutskog tehničara kao posebni uslovi dostavljaju se: Diploma o završenoj medicinskoj školi SSS, zvanje farmaceutski tehničar; Licenca za samostalan rad izdata od nadležne farmaceutske komore i Uvjerenje o položenom stručnom ispitu kod nadležnog ministarstva.

V  Vrijeme na koje se zaključuje ugovor o radu

Na svim oglašenim radnim mjestima nakon provedenog postupka, sa izabranim radnicima zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad.

VI Trajanje probnog rada

U skladu sa odredbom iz člana 4. stav 4. Pravilnika o radu, probni rad za radno mjesto Magistar farmacije iz Javnog oglasa iznosi 3 mjeseca, a za mjesto Farmaceutskog tehničara probni rad je u trajanju od 30 dana. Kandidat koji zadovolji na probnom radu, ostaje u radnom odnosu na neodređeno vrijeme .

VII Način provjere stručnog znanja

Izbor kandidata izvšit će se na osnovu pismenog testiranja, usmenim testom, putem intervjua.

Kandidati će posebnim aktom biti obavješteni o mjestu i terminu za provođenje provjere stručnog znanja, odnosno intervjua.

 

VIII Podnošenje prijava

Javni oglas bit će objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“, te na web stranici JU Apoteka „Zdravlje“ Zenica i Gradske uprave Zenica.

Svi zainteresovani kandidati, prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti mogu podnijeti na protokol ili putem pošte u roku od 8 dana od dana posljednjeg objavljivanja iz prethodnog stava, na sljedeću adresu:

JAVNA USTANOVA APOTEKA „ZDRAVLJE“ ZENICA

(Prijava na Javni oglas za radno mjesto__________ NE OTVARATI!)

Sarajevska 35.

Zenica

 

IX Završne odredbe

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednje objave.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Nakon provedenog postupka, kandidati će biti obavješteni o rezultatu javnog oglasa.

 

Broj:22-20/2-560

Zenica,04.02.2019.

DIREKTOR

Prim.mr.ph.Višnja Kruškić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment