BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZENICA
JU APOTEKA “ZDRAVLJE” ZENICA

Na osnovu člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“, broj: 8/19), Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u JU Apoteka “Zdravlje” Zenica, a u skladu sa Odlukom o potrebi prijema radnika u radni odnos u JU Apoteka “Zdravlje” Zenica broj: 22-20/2-2511 od 07.04.2021.godine, te shodno Saglasnosti Gradonačelnika Grada Zenica, broj: 02-45-5732/21 od 22.03.2021. godine direktor Javne ustanove Apoteka “Zdravlje” Zenica raspisuje:

J A V N I O G L A S
za prijem radnika na neodređeno vrijeme sa probnim radom u JU Apoteka „Zdravlje“ Zenica

JU Apoteka „Zdravlje“ Zenica raspisuje javni oglas radi zapošljavanja jednog radnika na neodređeno vrijeme:
I NAZIV RADNOG MJESTA: Sekretar Ustanove/diplomirani pravnik/240 ECTS ili više bodova/ VII stepen stručne spreme,
BROJ IZVRŠILACA 1 / jedan izvršilac,
VRSTA RADNOG ODNOSA: Radni odnos na neodređeno vrijeme sa probnim radom od 3 mjeseca;
SLUŽBA U KOJOJ SE VRŠI PRIJEM RADNIKA: Uprava JU Apoteka “Zdravlje” Zenica,
KRATAK OPIS RADNOG MJESTA:
– učestvuje u pripremi normativnih akata i odluka koje donosi Upravni odbor Ustanove,
– priprema sve vrste ugovora,
– priprema odluke i rješenja koja donosi direktor Ustanove,
– priprema sjednice Upravnog odbora i drugih organa Ustanove ( vodi zapisnik, izrađuje odluke, zaključke i druge akte Upravnog odbora)
– vodi kadrovsku evidenciju, brine se o dokumentaciji u vezi radnih odnosa, prijavljivanju i odjavljivanju radnika, ispostavljanju rješenja o godišnjim odmorima i drugim pravima iz radnog odnosa,
– sprovodi postupke oko konkursa i oglasa,
– zastupa Ustanovu u sporovima pred sudovima,
– vodi postupke javnih nabavki Apoteke i osigurava formalnu ispravnost postupka,
– ustrojava i organizuje rad sa arhivom,
– obavlja i sve druge poslove pravnog i upravnog karaktera po nalogu direktora Ustanove,
– Za svoj rad odgovara direktoru.
Osnovna plaća za ovo radno mjesto iznosi: 1.087,55 KM.
Literatura za spremanje ispita:
Zakon o obligacionim odnosima (“Sl. list RBiH”, br. 2/92,13/93,13/94)
Zakon o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj 39/14.),
Zakon o radu (Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18),
Zakona o ustanovama (“Službeni list RBiH”, broj: 6/92, 8/93 i 13/94)
II Opći uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
-da je državljanin Bosne i Hercegovine,
-da je stariji od 18 godina,
-da ima zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
III Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
Završen pravni fakultet, 240 ECTS ili više bodova sa minimalnim radnim iskustvom od 2 godine,
IV Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uslova u javnom oglasu:
Uz prijavu na Javni oglas sa kraćom biografijom, prijavljeni kandidati dostavljaju sljedeće dokumente:
1. diploma o završenom visokom obrazovanju, 240 ECTS bodova ili više, ili VII stepenstručne spreme;
2. dokaz o traženom radnom iskustvu, (potvrda iz koje se može utvrditi radno mjesto, tražena stručna sprema za radno mjesto i dužina radnog iskustva),
3. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
4. dokaz o zdravstvenoj sposobnosti izdat od nadležne zdravstvene službe dostavit će naknadno onaj kandidat koji bude primljen u radni odnos;
5. pripadnost borcima i članovima njihovih porodica dokazuje se dostavljanjem relevantnog rješenja o priznatom pravu izdatog od nadležnog organa, u skladu sa rješenjima iz Zakona;

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti orginali ili ovjerene kopije.

V Vrijeme na koje se zaključuje ugovor o radu
Sa izabranim radnikom zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca.
VI Način provjere stručnog znanja
Izbor kandidata za radna mjesta sa visokom stručnom spremom izvršit će se na osnovu razmotrene dostavljene dokumentacije, održanom pismenom i usmenom stručnom ispitu. Kandidati će posebnim aktom biti obaviješteni o mjestu i terminu za provođenje provjere stručnogznanja, odnosno intervjua.
VII Podnošenje prijava
Javni oglas bit će objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“, te dostavljen nadležnoj JU Službi za zapošljavanje za potrebe objave na njihovoj web stranici kao i na web stranici JU Apoteka „Zdravlje“ Zenica i Gradske uprave Zenica.
Telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja je 032/248-879.
Svi zainteresovani kandidati, prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti mogu podnijeti na protokol ili putem pošte u roku od 8 dana od dana posljednjeg objavljivanja iz prethodnog stava, na sljedeću adresu:
JAVNA USTANOVA APOTEKA „ZDRAVLJE“ ZENICA
(Prijava na Javni oglas za radno mjesto__________ NE OTVARATI!)
Sarajevska 35.
Zenica
VIII Završne odredbe
Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednje objave.
Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Nakon provedenog postupka, kandidati će biti obaviješteni o rezultatu javnog oglasa.
Broj: 22-20/2-2512
Zenica, 08.04.2021.