BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZENICA
JU APOTEKA “ZDRAVLJE” ZENICA

Na osnovu člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“, broj: 8/19), Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u JU Apoteka “Zdravlje” Zenica, a u skladu sa Odlukom o potrebi prijema radnika u radni odnos u JU Apoteka “Zdravlje” Zenica broj:22-20/2-3737 od 11.06.2020.godine, te shodno Saglasnostima Gradonačelnika Grada Zenica, broj: 02-49-15036/19. od 15.07.2019. godine te broj: 02-45-10263/20 od 04.06.2020, direktor Javne ustanove Apoteka “Zdravlje” Zenica raspisuje:

J A V N I O G L A S
za prijem radnika na neodređeno vrijeme sa probnim radom u JU Apoteka „Zdravlje“ Zenica

U JU Apoteka „Zdravlje“ Zenica raspisuje se javni oglas radi zapošljavanja 3 radnika na neodređeno vrijeme i to:

1.NAZIV RADNOG MJESTA Magistar farmacije/ 300 ECTS ili više bodova/ VII stepen stručne spreme
BROJ IZVRŠILACA 2
VRSTA RADNOG ODNOSA Radni odnos na neodređeno vrijeme sa probnim radom od 3 mjeseca
SLUŽBA U KOJOJ SE VRŠI PRIJEM RADNIKA Apoteka, ogranak, depo ili Galenski laboratorij
KRATAK OPIS RADNOG MJESTA
-izdaje lijekove na recept i daje uputu za njihovu primjenu,
-radi na zdravstvenom prosvjećivanju pacijenata,
-vrši obradu e-recepata za izdate lijekove,
-vodi knjigu otrova i narkotika,
-vrši stručno obučavanje pripravnika zdravstvene struke i unapređuje stručni rad farmaceutskog
tehničara,
-izrađuje magistralne pripravke od suspstanci jakog djelovanja,
-informatički obrađuje izdata trebovanja lijekova i ostalog sanitetskog materijala,
-zamjenjuje rukovodioca apoteke u njegovoj odsutnosti po odluci rukovodioca ili direktora,
-vrši ostale poslove koje mu naloži rukovodilac apoteke ili depoa u okviru struke.
Za svoj rad odgovara rukovodiocu apoteke ili depoa.
Osnovna plaća za ovo radno mjesto iznosi: 1.320,21 KM.
Literatura za spremanje ispita: Literatura korištena tokom studija na Farmaceutskom fakultetu.

2. NAZIV RADNOG MJESTA Farmaceutski tehničar
BROJ IZVRŠILACA 1
VRSTA RADNOG ODNOSA Radni odnos na neodređeno vrijeme sa probnim radom od 30 dana
SLUŽBA U KOJOJ SE VRŠI PRIJEM RADNIKA Apoteka, ogranak, depo ili Galenski laboratorij
KRATAK OPIS RADNOG MJESTA
-izdaje lijekove i sanitetski materijal u ručnoj prodaji,
-učestvuje u taksiranju recepata,
-priprema trebovanje lijekova, sanitetskog materijala i medicinske robe i izdaje ih,
-vrši prijem lijekova i drugih roba, kontroliše kvalitet, količinu i rokove, ispisuje cijene i brine o
njihovom skladištenju,
-vrši defektiranje lijekova u apoteci uz praćenje rokova,
-izrađuje magistralne pripravke za spoljnu upotrebu,
-vrši eksport podataka o izdatim lijekovima na recept u skladu sa Ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja,
-obavlja druge poslove po naređenju rukovodioca apoteke, ogranka ili depoa.
Za svoj rad odgovara rukovodiocu apoteke, ogranka ili depoa.
Osnovna plaća za ovo radno mjesto iznosi: 729,59 KM.

Opći uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
-da je državljanin Bosne i Hercegovine
-da je stariji od 18 godina
-da ima zdravstvenu i sanitarnu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
Za mjesto Magistra farmacije / 300 ECTS ili više / VII stepen stručne spreme: Završen farmaceutski fakultet, 300 ECTS ili više bodova, položen stručni ispit pred nadležnim Ministarstvom i posjedovanje licence za samostalan rad izdat od nadležne Farmaceutske komore.
Za mjesto farmaceutskog tehničara: Završena medicinska škola SSS, smijer farmaceutski tehničar, položen stručni ispit pred nadležnim Ministarstvom i posjedovanje licence izdate od nadležne Komore da ima pravo na samostalan rad.

Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uslova u javnom oglasu:
Uz prijavu na Javni oglas sa kraćom biografijom, sa naznakom za koje se radno mjesto prijavljuju, kandidati dostavljaju sljedeće opće dokaze:
-CIPS-ova potvrda o prebivalištu i ovjerenu kopiju o državljanstvu Bosne i Hercegovine;
-dokaz o zdravstvenoj i sanitarnoj sposobnosti izdat od nadležne zdravstvene službe dostavit će naknadno onaj kandidat koji bude primljen u radni odnos;
-pripadnost borcima i članovima njihovih porodica dokazuje se dostavljanjem relevantnog rješenja o priznatom pravu izdatog od nadležnog organa, u skladu sa rješenjima iz Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ br.1/14.);
Za radno mjesto Magistra farmacije/ 300 ECTS ili više / VII stepen stručne spreme kao posebni uslovi dostavljaju se:
Diploma o završenom farmaceutskom fakultetu, 300 ECTS bodova ili više, ili VII stepen stručne spreme; Važeća licenca nadležne farmaceutske komore; Uvjerenje o položenom stručnom ispitu izdatom od nadležnog ministarstva.
Za mjesto Farmaceutskog tehničara kao posebni uslovi dostavljaju se:
Diploma o završenoj medicinskoj školi SSS, zvanje farmaceutski tehničar; Licenca za samostalan rad izdata od nadležne farmaceutske komore i Uvjerenje o položenom stručnom ispitu kod nadležnog ministarstva.
V Vrijeme na koje se zaključuje ugovor o radu
Na svim oglašenim radnim mjestima nakon provedenog postupka, sa izabranim radnicima zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad.

Trajanje probnog rada
U skladu sa odredbom iz člana 4. stav 4. Pravilnika o radu, probni rad za radno mjesto Magistar farmacije iz Javnog oglasa iznosi 3 mjeseca, a za mjesto Farmaceutskog tehničara probni rad je u trajanju od 30 dana. Kandidat koji zadovolji na probnom radu, ostaje u radnom odnosu na neodređeno vrijeme.

Način provjere stručnog znanja
Izbor kandidata za radna mjesta sa visokom stručnom spremom izvršit će se na osnovu razmotrene dostavljene dokumentacije, održanom pismenom i usmenom stručnom ispitu. Kandidati će posebnim aktom biti obaviješteni o mjestu i terminu za provođenje provjere stručnog znanja, odnosno intervjua.

Podnošenje prijava
Javni oglas bit će objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“, te dostavljen nadležnoj JU Službi za zapošljavanje za potrebe objave na njihovoj web stranici kao i na web stranici JU Apoteka „Zdravlje“ Zenica i Gradske uprave Zenica.
Telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja je 032/248-879.
Svi zainteresovani kandidati, prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti mogu podnijeti na protokol ili putem pošte u roku od 8 dana od dana posljednjeg objavljivanja iz prethodnog stava, na sljedeću adresu:
JAVNA USTANOVA APOTEKA „ZDRAVLJE“ ZENICA
(Prijava na Javni oglas za radno mjesto__________ NE OTVARATI!)
Sarajevska 35.
Zenica

Završne odredbe
Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednje objave.
Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Nakon provedenog postupka, kandidati će biti obaviješteni o rezultatu javnog oglasa.