Na osnovu člana 65. stav 1. alineja 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10 i 75/13) i člana 66. stav 1. i 2., a u vezi sa članom 28., 29., 31. i 32. Statuta JU Apoteka „Zdravlje“ Zenica i Odluke Upravnog odbora JU Apoteka „Zdravlje“ Zenica, broj: 22-20/2-6591 od dana 30/08/2021. godine, Upravni odbor JU Apoteka „Zdravlje“ Zenica, r a s p i s u j e

J A V N I O G L A S
za izbor i imenovanje direktora JU Apoteka „Zdravlje“ Zenica

Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Apoteka „Zdravlje“ Zenica.
I Opis pozicije
Direktor organizuje i vodi poslovanje Apoteke; zastupa i predstavlja Apoteku prema trećim licima; predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti za koje je Apoteka osnovana; predlaže Upravnom odboru opće akte koje donosi Upravni odbor; predlaže osnove plana rada i razvoja; izvršava plan raspodjele finansijskih sredstava; izvršava odluke Upravnog odbora, odgovara Upravnom odboru za rezultate rada i finansijsko poslovanje Apoteke; naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana; određuje lica ovlaštena za potpisivanje finansijske dokumentacije; daje punomoć za zastupanje Apoteke; odlučuje o raspolaganju novčanim sredstvima u skladu sa Statutom; odlučuje o potrebi zaključivanja ugovora o radu i prestanku, odnosno otkazu ugovora o radu kao i o drugim pravima i obavezama iz radnog odnosa u skladu sa zakonom i Pravilinkom o radu; odlučuje o upučivanju zaposlenika na službeni put, specijalizaciju ili druge oblike stručnog usavršavanja; imenuje članove Stručnog savjeta Apoteke; imenuje članove Komisije za prigovore pacijenata; obrazuje komisije, radne grupe i druga radna tijela za razradu određenih pitanja ili pripremu stručnih materijala, elaborata i sl.; jednom u šest mjeseci dostavlja Gradskom i Kantonalnom zdravstvenom savjetu izvještaj o zaprimljenim i riješenim prigovorima pacijenata, uključujući uvezivanja podataka o prigovorima sa podacima o nepovoljnim događajima i sudskim postupcima; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim općim aktima Apoteke.

II Mandat direktora traje četiri godine.

III Opšti uslovi:
Kandidat za poziciju direktora treba da ispunjava:
– da je državljanin BiH, stariji od 18 godina;
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedene pozicije;
– da se na kandidata ne odnosi član IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine (lica koja služe kaznu ili su pod optužnicom od strane Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, a koja se nisu povinovala naredbi da se pojave pred Tribunalom)
– da nije angažiran na drugoj poziciji koja može uticati na eventualni sukob interesa;
– da nije kažnjavan za krivično djelo;
– da ne postoji koja druga zakonska zabrana za imenovanje na poziciju direktora.

IV Posebni uslovi:
Kandidat za poziciju direktora pored uslova iz tačke III ovog javnog konkursa, treba da ispunjava i sljedeće posebne uvjete:
– da ima završen farmaceutski fakultet;
– da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci;
– da ima znanje o zdravstvenom menadžmentu koje dokazuje certifikatom o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta;
– da ima licencu za samostalan rad izdatu od nadležne komore.
V Dokazi:
Kandidat za direktora dužan je uz prijavu koja sadrži kraću biografiju i adresu, priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata ne starije od 6 mjeseci, kao dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, traženih ovim javnim oglasom.
Potrebni dokumenti:
– Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci;
– Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti – ovaj dokaz će dostaviti kandidat koji bude izabran za direktora, u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti o izboru;
– Izjava kandidata ovjerena od nadležnog organa da se na kandidata ne odnosi član IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine (lica koja služe kaznu ili su pod optužnicom od strane Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, a koja se nisu povinovala naredbi da se pojave pred Tribunalom);
– Izjava kandidata ovjerena od nadležnog organa da nije angažiran na drugoj poziciji koja može uticati na eventualni sukob interesa;
– Uvjerenje o nekažnjavanju – ovaj dokaz će dostaviti kandidat koji bude izabran za direktora, u roku od pet dana od dana prijema obavijesti;
– Izjava kandidata ovjerena kod nadležnog organa da ne postoji koja druga zakonska zabrana za imenovanje na funkciju direktora;
– Original ili ovjerena kopija diplome o završenom farmaceutskom fakultetu;
– Potvrda o radnom iskustvu od najmanje pet godina rada u struci nakon sticanja zvanja magistra farmacije;
– Original ili ovjerena kopija certifikata o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta – operativni menadžment (osnovni nivo) ili certifikat o znanju iz zdravstvenog medžmenta (napredni nivo), odnosno dokaz o završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta;
– Original ili ovjerena kopija licence za samostalan rad.

VI Podnošenje prijava
Prijave se dostavlju lično na protokol JU Apoteka „Zdravlje“ Zenica ili poštom preporučeno, u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje direktora JU Apoteka „Zdravlje“ Zenica“ – NE OTVARATI!, na sljedeću adresu:
Sarajevska 35, Zenica 72 000

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti će biti objavljen u novinama Dnevni Avaz, internet portalu Grada Zenice i internet portalu JU Apoteka „Zdravlje“ Zenica.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
U slučaju da izabrani kandidat za direktora ne dostavi ljekarsko uvjerenje ili Uvjerenje o nekažnjavanju, njegova prijava će se odbaciti kao nepotpuna.
Odluku o imenovanju kandidata za direktora donosi Upravni odbor JU Apoteka „Zdravlje“ Zenica, a isti podliježe predhodnoj saglasnosti gradnočelnika Grada Zenica.
Nakon završenog postupka za izbor i imenovanje direktora JU Apoteka „Zdravlje“ Zenica, dostavljene prijave se ne vraćaju kandidatima koji su se prijavili na Javni oglas.

Broj: 22-20-2-6952
Zenica, 01/09/2021. godine