JAVNA USTANOVA APOTEKA “ZDRAVLJE” ZENICA

Sarajevska 35

72 000 Zenica

Na osnovu člana 20.a Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 26/16, 89/18 i 44/22), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (“Službene novine ZDK”, broj: 9/23 i 14/23) i Odluke o potrebi prijema u radni odnos, broj:22-20/2- 4216 od dana 15/05/2024. godine, a u skladu sa Pravilnikom o radu Javne ustanove Apoteka “Zdravlje” Zenica, broj:22-20/2-2460 od 01.04.2021. godine, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, broj:22-20/2-2822a od 28.03.2022. godine i Pravilnikom o postupku prijema u radni odnos u Javnoj ustanovi Apoteka “Zdravlje” Zenica, direktor Javne ustanove Apoteka “Zdravlje” Zenica raspisuje

J A V N I O G L A S

za prijem radnika u radni odnos I Radna mjesta za koja se raspisuje javni oglas:

“Rukovodilac odjeljenja ekonomsko-finansijskih poslova”  1 (jedan) izvršioc – radno mjesto broj 1

 • – Vrsta radnog odnosa: radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca
 • – Služba u kojoj se vrši prijem radnika: Odjeljenje ekonomsko-finansijskih poslova
 • – Osnovna neto plaća: utvrđena internim aktom poslodavca
 • – Mjesto rada: Zenica
 • – Kratki opis poslova: rukovodi, organizuje i koordinira rad unutar Odjeljenja, kao i između Odjeljenja i ostalih organizacionih dijelova Ustanove; prati propise o materijlano-finansijskom poslovanju i stručne literature, kao i propisa iz oblasti zdravstvenog osiguranja vezanih za poslovanje Ustanove; informiše direktora, druge nadležne organe o materijalno-finansijskoj situaciji, te daje prijedloge u vezi materijalno-finansijskog poslovanja; prati i nadzire izvršenje društvenih obaveza, kao i obaveza prema drugim pravnim subjektima; potpisuje materijalno-finansijsku dokumentaciju u skladu sa ovlaštenjima, nadzire blagovremeno fakturisanje usluga, izvršenja finansijskih obaveza, naplatu potraživanja, te ažurno knjiženje nastalih promjena; nadzire blagajničko poslovanje, kontroliše obračun ličnih primanja i evidenciju o radu zaposlenika; vrši nadzor nad izradom periodičnih obračuna i završnog računa i obezbjeđivanje uslova za njihovu blagovremenu izradu i podnošenje nadležnim organima; sudjeluje u izradi informacija iz domena materijalno-finansijskog poslovanja Ustanove; obavlja i druge poslove po nalogu direktora i pomoćnika direktora.

“Magistar farmacije”  1 (jedan) izvršioc – radno mjesto broj 2

 • – Vrsta radnog odnosa: radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca
 • – Služba u kojoj se vrši prijem radnika: Ogranak “Sutjeska” koji se nalazi u općini Zavidovići
 • – Osnovna neto plaća: utvrđena internim aktom poslodavca
 • – Mjesto rada: Zavidovići, a po potrebi poslodavca radnik može biti raspoređen na radno mjesto i van općine Zavidovići
 • – Kratki opis poslova: izdaje lijekove na recept i daje upute za njihovu primjenu, radi na zdravstvenom prosvjećivanju pacijenata, taksira i informatički obrađuje recepte za izdate lijekove, vodi knjigu otrova i narkotika, vrši stručno osposobljavanje pripravnika zdravstvene struke i unapređuje stručni rad farmaceutskog tehničara, izrađuje magistralne pripravke od supstanci jakog djelovanja, izrađuje triturate u skladu sa načelima Dobre apotekarske prakse, te u skladu sa svim lokalnim/globalnim smjernicama, informatički obrađuje izdata trebovanja lijekova i ostalog sanitetskog materijala, zamjenjuje rukovodioca apoteke u njegovoj odsutnosti po odluci rukovodioca ili direktora, vrši ostale poslove koje mu naloži rukovodilac.

“Farmaceutski tehničar”  2 (dva) izvršioca – radno mjesto broj 3

Vrsta radnog odnosa: radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca

 • – Služba u kojoj se vrši prijem radnika: Ogranak ili Depo, kao organizacioni dijelovi J.U. Apoteka “Zdravlje” Zenica
 • – Osnovna neto plaća: utvrđena internim aktom poslodavca
 • – Mjesto rada: Zenica, a po potrebi poslodavca radnik može biti raspoređen na radno mjesto i van grada Zenica
 • – Kratki opis poslova: izdaje lijekove i sanitetski materijal u ručnoj prodaji, učestvuje u taksiranju recepata, priprema trebovanja lijekova, sanitetskog materijala i medicinske robe i izdaje ih, vrši prijem lijekova i drugih roba, kontroliše kvalitet, količinu i rokove, ispisuje cijene i brine o njihovom skladištenju, vrši defektiranje lijekova u apoteci uz praćenje rokova, izrađuje magistralne pripravke za spoljnu upotrebu, vrši export podataka o izdatim lijekovima na recept u skladu sa zaključenim ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja, obavlja i druge poslove po naređenju rukovodioca apoteke ili depoa.
 1. II Opći uslovi za zasnivanje radnog odnosa
 • – da ima navršenih 18 godina života;
 • – da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • – da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 • – da ima sanitarnu sposobnost – za radno mjesto “magistar farmacije”
 1. III Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa

Za mjesto rukovodilac ekonomsko-finansijskog odjeljenja (radno mjesto broj 1): završen ekonomski fakultet – diplomirani ekonomist, 240 ECTS ili više bodova, posjedovanje 3 godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru i posjedovanje certifikata za samostalnog računovođu.

Za mjesto magistra farmacije (radno mjesto broj 2): završen farmaceutski fakultet, 300 ECTS ili više bodova, položen stručni ispit pred nadležnim ministarstvom i posjedovanje licence za samostalan rad izdate od strane nadležne farmaceutske komore.

Za mjesto farmaceutski tehničar u ogranku ili depou (radno mjesto broj 3): završena srednja škola- smjer farmaceutski tehničar, položen stručni ispit i posjedovanje licence za samostalan rad izdata od strane nadležne komore farmaceutskih tehničara.

 1. IV Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uslova u javnom oglasu

Uz prijavu na Javni oglas koja mora biti potpisana od strane kandidata i koja obavezno sadrži ime i prezime kandidata, kontakt telefon, e-mail kontakt i adresu prebivališta, sa naznakom za koje se radno mjesto prijavljuju i uz kraću biografiju (CV) kandidati dostavlju sljedeće dokaze o ispunjavanju općih uslova Javnog oglasa:

 • – uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci – original ili ovjerena kopija,
 • – izvod iz matične knjige rođenih – original ili ovjerena kopija,
 • dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i sanitarnoj sposobnosti za obavljanje radnog mjesta dostavit će naknadno onaj kandidat koji bude izabran kao najuspješniji kandidat, u roku od 15 dana od dana primanja obavijesti o izboru,
 • – pripadnost borcima i članovima njihovih porodica dokazuje se dostavljanjem relevantnog rješenja o priznatom pravu izdatog od nadležnog organa, u skladu sa rješenjima iz Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Zeničko-Dobojskog kantona”, broj 1/14)

Dokazi kojim se dokazuje ispunjenost posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa: Za rukovodioca odjeljenja ekonomsko-finansijskih poslova:

 • – diploma o završenom ekonomskom fakultetu, 240 ECTS ili više bodova ili VII stepen stručne spreme (original ili ovjerena kopija), dokaz o poznavanju rada na računaru (original ili ovjerena kopija), certifikat za samostalnog računovođu (original ili ovjerena kopija), dokaz o posjedovanju radnog iskustva – potvrda od prethodnih poslodavaca u kojoj se navodi tačan naziv radnog mjesta, opis poslova i vremenski period trajanja ugovora o radu (original ili ovjerena kopija)

Za magistra farmacije:

-diploma o završenom farmaceutskom fakultetu, 300 ECTS ili više bodova ili VII stepen stručne spreme (original ili ovjerena kopija), važeća licenca nadležne farmaceutske komore (original ili ovjerena kopija), uvjerenje o položenom stručnom ispitu izdato od strane nadležnog ministarstva (original ili ovjerena kopija)

Za farmaceutskog tehničara u ogranku ili depou:

-diploma o završenoj srednjoj školi-smjer farmaceutski tehničar, važeća licenca nadležne komore farmaceutskih tehničara (original ili ovjerena kopija), uvjerenje o položenom stručnom ispitu izdato od strane nadležnog ministarstva (original ili ovjerena kopija)

 • Način odabira kandidata

Izbor kandidata za radno mjesto rukovodilac odjeljenja ekonomsko-finansijskih poslova obavit će se na osnovu razmotrene dostavljene dokumentacije, održanom pismnom i usmenom stručnom ispitu i usmenim intervjuom.

Literatura za stručni ispit: literatura korištena tokom studiranja.

Izbor kandidata za radno mjesto magistra farmacije obavit će se na osnovu razmotrene dostavljene dokumentacije, održanom pismenom i usmenom stručnom ispitu i usmenim intervjuom.

Literatura za stručni ispit: literatura korištena tokom studiranja.

Izbor kandidata za radno mjesto farmaceutski tehničar obavit će se na osnovu razmotrene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata.

Kandidati će o terminu i mjestu održavanja pismenog i usmenog stručnog ispita, odnosno intervjua, biti obaviješteni dostavom skenirane obavijesti na e-mail adresu kandidata najmanje pet dana prije održavanja pismenog i usmenog stručnog ispita, odnosno intervjua, a ista obavijest bit će postavljena i na oglasnoj ploči poslodavca, te na web stranici www.apoteka-zdravlje.ba .

 • VI Podnošenje prijava

Integralni tekst javnog oglasa objavit će se na web stranici J.U. Apoteka “Zdravlje” Zenica, kao i web stranici Grada Zenica. Javni oglas bit će proslijeđen i Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.

Obavijest o objavljivanju integralnog teksta javnog oglasa na web stranici J.U. Apoteka “Zdravlje” Zenica i web stranici Grada Zenica bit će objavljena u novinama “Dnevni Avaz”.

Kontakt telefon osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja je 032/248-879.

Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti na protokol J.U. Apoteka “Zdravlje” Zenica (u prostorijama Direkcije Ustanove na adresi Sarajevska 35) ili putem pošte. Na koverti mora biti naznačeno:

JAVNA USTANOVA APOTEKA “ZDRAVLJE” ZENICA

“Prijava na javni oglas za radno mjesto – (naznačiti naziv i broj radnog mjesta za koje se podnosi prijava) sa naznakom – ( NE OTVARATI)!”

Sarajevska 35, Zenica

 • VII Rok za predaju prijava

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednje objave. Neuredne,nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Nakon provedenog postupka, kandidati će pismenim putem biti obaviješteni o rezultatima Javnog oglasa.

Broj: 22-20/2-4263

Datum: 15/05/2024. godine

DIREKTOR

mr.ph. Mirsada Strika

Komentariši

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment